Barion Pixel
Kosár

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Személyes adataid a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük. A www.kidington.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) Rohács Imre ev. (székhely: 4130 Derecske, Szél utca 9.; adószám: 66612368-2-29; Telefonszám: +36-30/564-54-67) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) megvásárolható termékek megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Fenntartjuk magunknak a jogot ezen tájékoztató megváltoztatására. A Honlap használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, tudomásul veszik, hogy a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le.

Összefoglaló:

Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, hírlevelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adataidat a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek nem adjuk át. Személyes adataid törlését az info@valogatunk.hu címen kérheted. Ha a rólad tárolt személyes adatokra vagy kíváncsi, írj nekünk e-mailes elérhetőségünkön és válaszolunk.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A megrendeléshez illetve a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül rendelhető termékek megrendeléséhez szükséges azonosítása, azok teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása, a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása, stb.), azaz ügyfél adatkezelés. Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, elemzése saját felhasználásra.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató az adatkezelés során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére a hatályos törvények rendelkezéseit maradéktalanul betartva. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése, A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. A 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a honlap látogatójával, felhasználójával, mint érintettel közölni kell az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés kötelező jellegű-e, vagy az hozzájáruláson alapul. Ezen előzetes közlés során az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Szolgáltató (megrendelések teljesítése) – Rohács Imre ev. (székhely: 4130 Derecske, Szél utca 9., adószám: 66612368-2-29). Telefonszám: +36-30/564-5467

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok Szolgáltató általi törlésére Felhasználó kérésére bármikor sor kerülhet. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Technikai adatok. A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy úgynevezett cookie-val azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: saját e-mail cím, jelszó. Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről. Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges: teljes név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), ország, megye, telefonszám, megjegyzések. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulás. Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az igényekhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk. A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: A szállító cég az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. A megrendelés elküldésével a személyes adatok a kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek az EZIT Kft.-nél (www.ezit.hu) találhatók. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Rohács Imre, 4130 Derecske, Szél utca 9. E-mail: info@valogatunk.hu A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó a Debreceni Törvényszék, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés). Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése (ideértve pl. a szolgáltatás árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Hírlevél adatbázis
A Honlaphoz jelenleg nem végzünk reklámcélú hírlevél küldést, és ehhez kapcsolódó e-mail cím kezelést.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb bejegyzés elküldése esetén a név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így Felhasználó csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért Szolgáltató nem felelős.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. A honlapra mutathatnak linkek más külső oldalakról, és a honlapról mutathatnak linkek más külső oldalakra is egyaránt. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

11. Cookie-szabályzat

Más cégekhez hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ezeket arra használjuk, hogy tudjuk, jártál-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat néztél meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelnek leginkább. Személy szerint nem tudunk és nem is szándékozunk ezen információk alapján beazonosítani.
Van lehetőséged ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban így nem tudjuk garantálni, hogy honlapunk minden szolgáltatását megfelelően tudod majd használni.

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?
Ha egy weboldalra látogatsz, az adott honlap a számítógépeden vagy mobilodon illetve tableteden kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudod megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevedet, hogy ne kelljen mindig újra beírnod. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezd a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adataidat harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk az azonosításodra.

2. Mire használjuk a cookie-kat?
Honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván
– a megjelenítési beállításaid, mint például a betűméret beállításokat
– a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatásod dátuma és időpontja
– válaszoltál-e valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre
– beleegyeztél-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
– a bevásárlókosaradban lévő elemeket
– a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:
Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészésed végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngésződben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásodkor a kiszolgáló felismerjen. Nem a neved, hanem a számítógéped „címkéje” alapján.
Harmadik féltől kapott cookie-k:
– Google Analytics _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, hogy ennek alapján javítani tudjuk annak használhatóságát. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
– Facebook.com datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
– Twitter.com __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
– accounts.google.com GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatod a barátaiddal a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépeden, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Weboldalunk LuckyOrange szolgáltatást is felhasznál, mely a látogatók viselkedésének és böngészési szokásának megismerésére használt szoftver, ezáltal jobb felhasználói élményt nyújthatunk látogatóinknak. Bővebb információért kérjük, látogass el a http://www.luckyorange.comweboldalra.

A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogatottság elemzés: A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő Szolgáltatóval kapcsolatban maradhasson.

3. Ha többet szeretnél megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashatsz:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Utolsó módosítás: 2022. január 15.